Constitucions i forces armades

Petit projecte d’avui: comparar els articles constitucionals de diversos estats en referència a les forces armades i la seguretat nacional. Anirem completant l’article properament. La majoria de constitucions es refereixen breument a les forces armades, establint el cap d’estat com a comandant en cap, els controls civils i/o limitacions en cas de declaració d’estat d’emergència o guerra i establint que els detalls sobre les forces armades es regularan per una llei (orgànica) de rang menor a la constitució.

Espanya, 1978 (revisada el 2011)

Article 8

1. Les Forces Armades, constituïdes per l’Exèrcit de Terra, l’Armada i l’Exèrcit de l’Aire, tenen com a missió garantir la sobirania i la independència d’Espanya, defensar-ne la integritat territorial i l’ordenament constitucional.

2. Una llei orgànica regularà les bases de l’organització militar de conformitat amb els principis de la present Constitució.
Article 62

Correspon al rei:(…) h) El comandament suprem de les Forces Armades.

Article 149

1. L’Estat té competència exclusiva sobre les matèries següents: (…) 4a. Defensa i Forces Armades.

Països Baixos, 1815 (revisada el 2008)

Article 97

1. Hi haurà forces armades per a la defensa i protecció dels interessos del Regne i per mantenir i promoure l’ordre legal internacional.

2. El Govern tindrà l’autoritat suprema sobre les forces armades.

Suïssa, 1999 (revisada el 2014)

Article 58. Forces armades
1. Suïssa comptarà amb forces armades. Com a principi les forces armades seran organitzades com a milícia.
2. Les forces armades serviran per a prevenir la guerra i mantenir la pau; defensaran al país i a la seva població.

Hauran de donar suport a les autoritats civils i salvaguardar el país contra perills seriosos a la seguretat interna i afrontat situacions excepcionals. Es podran establir deures addicionals per llei.

3. El desplegament de les forces armades és responsabilitat de la Confederació.

Portugal, 1976 (revisada el 2005)

Article 275. Forces Armades

1. Les Forces Armades seran responsables d’assegurar la defensa militar de la República.

2. Les Forces Armades estaran formades exclusivament per ciutadans portuguesos i comptaran amb una sola estructura organitzativa per a tot el territori portuguès.

3. Les Forces Armades hauran d’obeir els cossos competents que exerceixen el poder sobirà, tal com estableix aquesta constitució i la llei.

4. Les Forces Armades serviran al poble portuguès i seran estrictament no partidistes. El seu personal no podrà aprofitar-se de les seves armes, càrrecs o funcions per interferir de qualsevol forma en els afers polítics. (…)

Alemanya, 1949 (revisada el 2012)

Article 87a. [Forces Armades]

1. La Federació establirà unes Forces Armades amb l’objectiu de garantir la defensa. El seu nombre d’efectiu i organització general es farà públic als pressupostos.

2. A part de la defensa les Forces Armades només podran ser emprades els les situacions que permeti la seva llei bàsica.

3. Durant un estat de defensa o un estat de tensió les Forces Armades tindran el poder per a defensa la propietat civil i dur a terme funcions de control de trànsit fins on calgui per acomplir la seva missió de defensa. (…)

Montenegro, 2007

6. Exèrcit de Montenegro

 Article 129. Principis generals
– L’Exèrcit haurà de defensa la independència, sobirania i el territori estatal de Montenegro, en concordança amb el principis de les lleis internacionals en relació a l’ús de la força.
– L’Exèrcit estarà subjecte als controls democràtic i civil.
– Els membres de l’Exèrcit poden formar part de forces internacionals.

Fonts: